همکاران

دکتر محمد خراشادی زاده

  دکتر محمد خراشادی زاده

سرپرست مدیریت برنامه،بودجه و تشکیلات


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول اتاق 222

 •   داخلی330-32202094

 •   m.khorashadizadeh[at]birjand.ac.ir

بتول شاعر زاده

  بتول شاعر زاده

مسئول دفتر مدیریت و مسئول دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادها


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول اتاق 205

 •   داخلی 145-32202094

زلاله بیژنی

  زلاله بیژنی

رئیس گروه تشکیلات و تحول اداری


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول اتاق 221

 •   داخلی 147-32202043

 •   z.bijani[at]birjand.ac.ir

نرگس اسدالهی

  نرگس اسدالهی

رئیس گروه برنامه و بودجه


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول اتاق 221

 •   داخلی 147-32202043

 •   n.asadollahi[at]birjand.ac.ir

نرگس اسدالهی

  نرگس اسدالهی

کارشناس مسئول آمار و اطلاعات


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول اتاق 221

 •   32202043

 •   n.asadollahi[at]birjand.ac.ir

زهره حسن نیا

  زهره حسن نیا

کارشناس برنامه و بودجه


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول اتاق 206

 •   داخلی 328

امین علی آبادی

  امین علی آبادی

کارشناس برنامه و بودجه


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول اتاق 204

 •   داخلی 331

 •   aaliabadi[at]birjand.ac.ir

کوثر خسروی

  کوثر خسروی

کارشناس آمار


 •   سازمان مرکزی

 •   طبقه اول اتاق 206

 •   داخلی 332

تعداد بازدید:۷۶۸