فرآیندهای مدیریت امور پژوهشی


  • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی داخلی اعضای هیات علمی دانشگاه
  • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی واحدهای مختلف دانشگاه
  • ارزیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
  • برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی بین المللی و منطقه ای با همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه
  • برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار کتب
  • برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی دانشگاه
  • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیات علمی دانشگاه
  • جذب پژوهشگر پسا دکتری
  • اعطای پژوهانه (گرنت)
  • صدر مجوز تاسیس گروه و واحدهای پژوهشی و نظارت بر فعالیت آن ها
تعداد بازدید:۵۶۲