مسئول دفتر

ماریا مسینایی

  ماریا مسینایی

  مسئول دفتر معاون پژوهش و فناوری


  •   سازمان مرکزی

  •   5632202516

  •   m_massinaei1366[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۴۰۰