مسئول دفتر

ماریا مسینایی

  ماریا مسینایی

  مسئول دفتر معاون پژوهش و فناوری


  •   معاونت پژوهش و فناوری

  •   سازمان مرکزی

  •   056-32202516/309

  •   056-32202039

  •   m_massinaei1366@birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۸۰۱