مدیریت امور پژوهشی


شرح وظایف:

 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه
 • بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده
 • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای علمی پژوهشی
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیتهای پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
 • برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانسهای علمی، بین المللی و منطقه ای خارجی با همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه
 • برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
 • برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی - پژوهشی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی گروه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه
تعداد بازدید:۱۰۸۳