مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

شرح وظایف:

- انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای پژوهشی صنعت و جامعه و برنامه ریزی به منظور رفع نیازهای مذکور با تکلیه بر پتانسیل های موجود

- انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی با مراکز خارج دانشگاهی و اقدام در خصوص اجرای آنها

- اجرای دوره ها و رویدادهای آموزشی و انگیزشی در راستای توسعه مهارت های کارآفرینی در سطح دانشگاه

- حمایت و کمک به رشد ایده های کارآفرینانه به منظور ارائه خدمات نوآورانه به جامعه

- شناخت و اجرای دوره های عملی به منظور ارتقاء مهارت های فنی و حرفه ای دانشجویان دانشگاه

 برقراری ارتباط با قطب های علمی، صنعتی و اقتصادی کشور به منظور شناخت طرحهای تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها

- معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانائیهای بالقوه دانشگاه به خارج از دانشگاه

 

تعداد بازدید:۱۷۶۲