گروه پژوهشی علوم زمین

دکتر سید ناصر رئیس السادات

  دکتر سید ناصر رئیس السادات

  مسئول گروه پژوهشی علوم زمین


  •   دکتری زمین شناسی

  •   دانشکده علوم

  •   استاد

تعداد بازدید:۲۲۳