معرفی

دکتر رضا شریعتی نصب

  دکتر رضا شریعتی نسب

  مدیر امور پژوهشی


  •   دکتری برق - قدرت

  •   سازمان مرکزی

  •   دانشیار گروه برق

تعداد بازدید:۶۴۲