معرفی

دکتر رضا شریعتی نصب

  دکتر رضا شریعتی نسب

  مدیر امور پژوهشی


  •   دانشیار

  •   سازمان مرکزی

  •   سازمان مرکزی

  •   05632202039

  •   5632202515

  •   shariatinasab[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۲۶۵