همکاران

مریم شیدفر

  مریم شیدفر

  کارشناس مسئول امور پژوهشی


  •   مدیریت امور پژوهشی

  •   سازمان مرکزی

  •   05632202170

  •   m.shidfar[at]birjand.ac.ir

سمانه پنجابی

  سمانه پنجابی

  کارشناس امور پژوهشی


  •   مدیریت امور پژوهشی

  •   سازمان مرکزی

  •   05632202039

تعداد بازدید:۲۹۷