تازه های نشر

 

مبانی چشم انداز کیهانی(جلد اول)

نویسنده یا مترجم: دکتر کاظم نفیسی و همکاران

 تاریخ انتشار:1397 
 قیمت نسخه چاپی:
 قیمت نسخه دیجیتال:
 

 
تحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانی
 
نویسنده یا مترجم:محمدناظری تهرودی و دکتر یوسف رمضانی
تاریخ انتشار:1397
قیمت نسخه چاپی:
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 
روش های نوین تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی
 
نویسنده یا مترجم: دکتر احمد آریافرو مجیدکیخای حسین پور
تاریخ انتشار:1397
قیمت نسخه چاپی:
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 
گوشت شتر و فرآورده های آن
 
نویسنده یا مترجم:دکتر محمد حسن فتحی نسری و همکاران
تاریخ انتشار:1396
قیمت نسخه چاپی:
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 
شیمی صنعتی 1
 
نویسنده یا مترجم:مهندس سعید آقاجانی
تاریخ انتشار:1396
قیمت نسخه چاپی:
قیمت نسخه دیجیتال:

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


تعداد بازدید:۲۷۸