رییس آموزشکده

دکتر مرتضی قربانی

  دکتر مرتضی قربانی

  ریاست دانشکده


  •   استادیار

  •   056-32904497

  •   056-32904491-92داخلی 105

  •   mghorbany[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۴۹۶