برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری خانم آمنه اسکندری دانشجوی دکتری شیمی گرایش آلی در دانشکده علوم

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۳ کد : ۳۰۳۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۴۷
با موضوع: سنتز و خواص کاتالیزوری نانوکاتالیزورهای دندریمری جدید

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری خانم آمنه اسکندری دانشجوی دکتری شیمی گرایش آلی در دانشکده علوم

موضوع رساله دکتری: سنتز و خواص کاتالیزوری نانوکاتالیزورهای دندریمری جدید

استاد راهنما: خانم دکتر معصومه جعفرپور

استاد مشاور: آقای دکتر عبدالرضا رضائی فرد و خانم دکتر مهری سلیمی

در طول بیست سال گذشته، درختسان ها به عنوان یک دسته جدید از پلیمرهای یکپارچه شاخه دار در شاخه علوم به عنوان نانو مولکولهای بسیار ارزشمند در پزشکی و تکنولوژی ثابت شده اند. تکامل ساختاری درختسان ها با توسعه برنامه های پیشرفته در این زمینه با موفقیت انجام شده است. همچنین پتانسیل کاربردی اکسید تیتانیوم در استفاده از نور به عنوان یک منبع پاک مانند فرآیندهای انرژی تجدیدپذیر و تصفیه محیطی، توسعه سیستم های کاتالیزوری سبز و کارآمد را مورد هدف قرار داده است.

در این پروژه، فتوکاتالیزورهای نانو ساختار با بهره مندی از درختسان های جدید به عنوان کاتالیزورهای موثر در واکنش های آلی سنتز شدند و توسط تکنیک های مختلف مورد شناسایی قرار گرفتند.