مسئولین

سعید رهنما

  سعید رهنما

  مدیر امور هدایت استعدادهای درخشان


  •   استادیار

  •   دانشکده مهندسی

  •   گروه مکانیک

تعداد بازدید:۱۳۶۱