صورت جلسه پنجمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1394/9/3

941
942
943
944
945
946
947
948
949
9410
9411
9412
9413
9414
9415
9416
9417