صدور احکام و قراردادهای کارگزینی بر اساس افزایش ضریب سال ۹۸ انجام شد.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ کد : ۳۳۵۸ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۴۵۷
صدور احکام و قراردادهای کارگزینی بر اساس افزایش ضریب سال ۹۸ انجام شد.

مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بیرجند در خبری کوتاه اعلام کرد: کلیه احکام کارگزینی کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه بیرجند صادرشد. به استناد تصویب نامه شماره 8724/ت 56485‌‌‌هـ مورخ 1398/1/31 هیئت محترم وزیران، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به میزان 30/200 ریال و ضریب حقوق کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه برای سال 1398 به میزان 2/120 ریال تعیین شده است. به استناد بند2 تصویب نامه هیات وزیران حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار (4/400/000) ریال کمتر نخواهد بود.

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۳۹۹