پایان فرآیند ارزیابی عملکرد ۱۳۹۸ کارکنان دانشگاه بیرجند

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۰ کد : ۹۱۵۲ اخبار اطلاعیه اطلاعیه های مهم
تعداد بازدید:۲۶۲

مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه خبر داد: در راستای اجرای موضوع ماده 50 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1398 کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه بیرجند به پایان رسید. نتایج این ارزیابی در نهایت به تایید هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه خواهد رسید و نمرات بدست آمده از ارزیابی عملکرد بر روی مزایای شغلی نظیر ترفیع پایه و ارتقای رتبه اثرگذار خواهد بود .