امور قراردادها

طیبه تقی زاده

  طیبه تقی زاده

  کارشناس مسئول حقوقی


 •   سازمان مرکزی

 •   32202049 , 317

 

 

شرح وظایف:

 • بررسی و تایید نمونه قراردادهای واحدهای مختلف با قوانین و مقررات آئین نامه های مربوطه
 • تهیه و تنظیم قراردادها
 • بررسی میزان ، نوع ضمانتنامه، حسن و تعهد اجرای قراردادها با قوانین و مقررات مالی دانشگاه و سایر قوانین ذیربط
 • اقدام لازم درجهت کسب تعیین صلاحیت و کسب اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص قراردادها و مناقصات و مزایدات
 • اصلاح و ویرایش شرایط مناقصات و مزایده های مختلف پس از بررسی های قانونی جهت انجام مراحل مناقصه یا مزایده
 •            تنظیم آگهی های روزنامه جهت انجام مناقصه، مزایده و پیگیری چاپ آن  و  تهیه نظریه کارشناس رسمی دادگستری  در موارد مورد نیاز
 • برگزاری مزایده و مناقصه عمومی ، محدود
 • کارشناسی و تدوین معیارهای کلیدی ( بسته خدمات و چک لیست امتیازدهی ) اجرای روش مدیریت پیمان در قراردادهای خدمات و پشتیبانی
 • تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی از قراردادها و استخراج آمار در خصوص قراردادهای منعقده
 • طبقه بندی، ثبت و بایگانی یک نسخه از تمامی قراردادهای منعقده
 • تهیه صورتجلسات و ابلاغ به واحدها پس از برگزاری مناقصه یا مزایده
 • تهیه و ارسال مجوز مناقصه یا مزایده و ارسال جهت واحدها
 • دلایل توجیهی و ارائه اسناد ارسالی از واحدها جهت برگزاری ترک تشریفات مناقصه و هماهنگی های لازم چهت تشکیل جلسات آنان
 • پاسخگویی و اظهارنظر کارشناسی و تخصصی در رابطه با سوالات مطرح شده
 • رعایت کامل بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های اداری  
 • مطالعه و جمع آوری قوانین و مقررات ناظر و حاکم بر نحوه انعقاد و اجرای قراردادها
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • همکاری لازم با سایر کارشناسان و همکاران درزمینه شغلیدر محیط کار
 • تهیه گزارشات اداری از تعهدات انجام شده جهت مقام مافوق
 • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
تعداد بازدید:۳۱۳