خودآزمایی هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال۱۳۹۹

پدافندغیرعامل
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره ملی*
  2
 • شماره تماس*
  3
 • سمت*
  4
 • سوالات
  5
 • کدام مورد از ویژگی‌های تفکر بسیجی از نظر مقام معظم رهبری نیست؟*
  تن به حادثه دادن
  درمیدان عمل بودن
  وابستگی جناحی داشتن
  خالص بودن
  6
 • در حمله بیولوژیکی از راه تنفسی عامل بیماری باید به چه صورتی تبدیل شود؟*
  مواد میکروبی
  ویروس
  ذرات آئروسل
  هیچکدام
  7
 • رتبه جهانی ارتش ج.ا.ا در سال 2020 کدام است؟*
  18
  16
  14
  12
  8
 • علت اهمیت روزافزون فضای مجازی چیست؟*
  عدم ساده انگاری کاربران
  درهم آمیختگی با زندگی مردم
  نبود شبکه اجتماعی داخلی
  همه موارد
  9
 • در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب سلول بنیادین اجتماع کدام است؟*
  جوان انقلابی
  خانواده
  خواص بصیر
  مسجد
  10
 • به توصیه امیرالمومنین حداکثر می توان در چند جهت با دشمن جنگ داشت؟*
  1
  2
  3
  4
  11
 • اولین گاز سمی مورد استفاده در حملات شیمیایی کدام است؟*
  خردل
  کلر
  سیانور
  فسژن
  12