فارغ التحصیلان


نمایش ۴٬۳۷۱ تا ۴٬۳۸۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کاردانی7132160000محمدحسینحیدری فروشانیکاردان فنی برق-قدرت
کاردانی7132130000جوا دجهان یارکاردان فنی برق-قدرت
کاردانی7132090000مجیدبروجردی نیاکاردان فنی برق-قدرت
کاردانی7132080000محمدایمانیکاردان فنی برق-قدرت
کاردانی7132070000ابراهیماطمینانکاردان فنی برق-قدرت
کاردانی7132060000سیدمحمدا سماعیلا صغرزا ده موسویکاردان فنی برق-قدرت
کاردانی7132050000مسعودا سکندریکاردان فنی برق-قدرت
کاردانی7131620000عباسعلی ا کبریکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی7131610000علیرضاکریمیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی7131600000فروزاندرویش زادهکاردان فنی برق - الکترونیک
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸