فارغ التحصیلان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کارشناسی9322325003محمدامیرآبادیمهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی9322325001محمداحمدپورشهریمهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی9322316012امیرحسیننخعیمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی9322316001صادقبصیرانی مقدممهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی9322302011مهدییوسفیمهندسی برق - قدرت
کارشناسی9322302009مجیدملکیمهندسی برق - قدرت
کارشناسی9322302007امیرحسینعیدیمهندسی برق - قدرت
دکترا9316302007جوادقلی نژادمهندسی برق - قدرت
دکترا9316302003سیدآرشرفیعیمهندسی برق - قدرت
دکترا9316302002همارشیدی زاده کرمانیمهندسی برق - قدرت
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸