ریاست

دکتر حسن فرسی

تلفن داخلی :541

تلفن مستقیم : 05632202163

مرتبه علمی  :استاد -گروه مهندسی برق مخابرات

پست الکترونیکی : hfarsi@birjand.ac.ir

 

تعداد بازدید:۱۷۷۲