رییس دانشکده

 علیرضا ذوالفقاری

  رییس پردیس مهندسی


  •   دانشیار

  •   گروه مهندسی مکانیک

  •  

  •   05632202049-333

  •   zolfaghari[at]birjand.ac.ir

  •  

تعداد بازدید:۲۵۱۶