رییس دانشکده

 حسن فرسی

  رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


  •   استاد

  •   گروه مهندسی برق - مخابرات

  •   291

تعداد بازدید:۲۱۲۲