مسئولین

حسن فرسی

  حسن فرسی

استادگروه مهندسی برق مخابرات


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   داخلی 541

 •   5632202163

 •   5632202163

 •   hfarsi[at]birjand.ac.ir

رضا قاضی زاده

  رضا قاضی زاده

دانشیار گروه مهندسی برق مخابرات


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   داخلی 505

 •   5632202160

 •   5632202163

 •   rghazizade[at]birjand.ac.ir

حمید فلقی

  حمید فلقی

دانشیار گروه مهندسی برق قدرت


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   داخلی 405

 •   5632202160

 •   5632202163

 •   falaghi[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۹۶۸۵