کارکنان

محمودرضا تولا 

  محمودرضا تولا

کارشناس آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   m-tavala[at]yahoo.com

جواد حسین پور 

  جواد حسین پور

مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   211 A , B

 •   05632202049-431

حمیدرضا خاقانی 

  حمیدرضا خاقانی

کارشناس ارشد آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   214 A , B

 •   hkhaghani[at]gmail.com

محمدحسین خسروی 

  محمدحسین خسروی

کارشناس ارشد آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   284

 •   05632202049-513

 •   mohokhosravi[at]yahoo.com

سلمان رفیعی 

  سلمان رفیعی

کارشناس امور آموزشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   282

 •   05632202049-465 و 508

 •   rafiei166[at]birjand.ac.ir

سعیده فدایی 

  سعیده فدایی

اداره دبیرخانه دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   291

 •   05632202049-563

جواد فولادی 

  جواد فولادی

مسئول دفتر دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   291

 •   05632202049-563

خسرو قلمی 

  خسرو قلمی

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق - الکترونیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   110 A , B

 •   05632202049-457

مریم مالکی 

  مریم مالکی

کارشناس امور آموزشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   282

 •   05632202049-502

 •   m.maleki[at]birjand.ac.ir

زهرا مالکی فرد 

  زهرا مالکی فرد

کارشناس امور پژوهشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   286

 •   05632202049-510

محسن محبوب 

  محسن محبوب

کارشناس گروه برق - الکترونیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   282

 •   05632202049-508

سیدحسین موسوی

  سیدحسین موسوی

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق - الکترونیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   110 C

 •   05632202049-457

تعداد بازدید:۳۰۴۲