معاونین آموزشی پیشین

 

  محسن فرشاد

دانشیار گروه مهندسی برق مخابرات


  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  •   5632202160

  •   5632202163

ناصر مهرشاد

  ناصر مهرشاد

دانشیار گروه مهندسی برق الکترونیک


  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  •   5632202160

  •   5632202163

تعداد بازدید:۱۱۶۰