معاون آموزشی دانشکده

رضا قاضی زاده

  رضا قاضی زاده

دانشیار گروه مهندسی برق مخابرات


  •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  •   داخلی 505

  •   5632202160

  •   5632202163

  •   rghazizade[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۱۸۳۵