کارگاه کامپیوتر

 جواد حسین پور

  مسئول کارگاه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


  •   کارشناس

  •  

  •   اتاق:

  •   05632202049-431

  •   ایمیل:

  •  

تعداد بازدید:۱۰۰۰