پایان نامه های گروه معدن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوان
مهندسیمعدنرسته مقدم رضابررسی پتانسیل های آهن با استفاده از روش مگنومتری با مطالعه موردی در محدوده ی حاج الیاس-نهبندان
مهندسیمعدنیوسفی درمیان محمدرضا-
مهندسیمعدنافتخاری مقدم داریوشمطالعات ژئو شیمیایی اکتشافی در محدوده ورزگ شهرستان قائن
مهندسیمعدنرجائی محمداکتشاف سیستماتیک ژئو شیمیایی ورقه 1:100000 آبیز
مهندسیمعدنزعفرانیه ابوالفضلبررسی پتانسیل های آهن با استفاده از روش مگنومتری با مطالعه موردی در محدوده بیرجند
مهندسیمعدنامینی فر عبدالهبررسی پتانسیل معدنی تیغه نو آب منطقه درح با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
مهندسیمعدنحسینی مرتضیمعرفی نواحی امید بخش معدنی با استفاده از روش IVFSs TOPSIS در سیستم اطلاعات مکانی GIS در شرق ایران
مهندسیمعدنژولیده سر فرشادمدلسازی وارون فشرده داده های مغناطیسی برداشت شده از ناحیه مروست استان یزد
مهندسیمعدنجهان تیغ مسلمتخمین عمق آنومالی مغناطیس با استفاده از روش اویلر در منطقه درح استان خراسان جنوبی
مهندسیمعدنحمزه لو اسماعیلتعیین توزیع ابعادی محصولات فرسایش به کمک تکنیک پردازش تصویر
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷