معاونین آموزشی پیشین

سیدرضا سرافرازی

  سیدرضا سرافرازی


  •   دانشکده مهندسی- گروه مهندسی عمران

سیدعلی میربزرگی

  سیدعلی میربزرگی


  •   دانشکده مهندسی -گروه مهندسی مکانیک

تعداد بازدید:۱۰۷۴