مسئول پژوهشی دانشکده

محمد مسینایی

  محمد مسینایی

  مسئول پژوهشی دانشکده


  •   دانشیار

  •   دانشکده مهندسی

  •   گروه مهندسی معدن

تعداد بازدید:۳۰۵۲