رییس دانشکده

مهدی ناصری

  مهدی ناصری

  رییس دانشکده مهندسی


  •   استادیار

  •   دانشکده مهندسی

  •   گروه مهندسی عمران

تعداد بازدید:۲۰۷۵