رییس دانشکده

 سید علیرضا ذوالفقاری

  سید علیرضا ذوالفقاری

  رییس دانشکده مهندسی


  •   دانشیار

  •   دانشکده مهندسی

  •   گروه مهندسی مکانیک

تعداد بازدید:۲۴۹۵