روسای پیشین

  دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری

  دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری

1398تاکنون


 •   دانشکده مهندسی

دکتر مهدی ناصری

  دکتر مهدی ناصری

1395تا1398


 •   دانشکده مهندسی

  دکتر حسن فرسی

  دکتر حسن فرسی

1395تا1398


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی

  دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی

1393تا1395


 •   دانشکده مهندسی

  دکتر ناصر ندا

  دکتر ناصر ندا

1393تا1395


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 دکترمحمد جوانشیرگیو

  دکترمحمد جوانشیرگیو

1390تا1393


 •   دانشکده مهندسی

  دکتر سید محمد رضوی

  دکتر سید محمد رضوی

1390تا1393


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  دکتر سید محمد رضوی

  دکتر سید محمد رضوی

1387تا1390


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر حمیدرضا نجفی

  دکتر حمیدرضا نجفی

1383تا1387


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر سید یوسف احمدی بروغنی

  دکتر سید یوسف احمدی بروغنی

1381تا1383


 •   دانشکده مهندسی

  دکتر خلیل خلیلی

  دکتر خلیل خلیلی

1379تا1381


 •   دانشکده مهندسی

  مهندس علی اکبر نصرآبادی

  مهندس علی اکبر نصرآبادی

1373تا1379


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  مهندس سید محمد حسینی

  مهندس سید محمد حسینی

1371تا1373


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد بازدید:۱۹۲۵