روسای پیشین

دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی

  دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی

1393تا1395


 •   دانشکده مهندسی -گروه مهندسی مکانیک

 •   481

 •   syahmadi(at)birjand.ac.ir

 دکترمحمد جوانشیرگیو

  دکترمحمد جوانشیرگیو

1390تا1393


 •   دانشکده مهندسی -گروه مهندسی معدن

 •   346

 •   mjavanshir(at)birjand.ac.ir

  دکتر سید محمد رضوی

  دکتر سید محمد رضوی

1387تا1390


 •   دانشکده مهندسی -گروه مهندسی

 •   smrazavi[at]birjand.ac.ir

دکتر حمیدرضا نجفی

  دکتر حمیدرضا نجفی

1383تا1387


 •   دانشکده مهندسی -گروه مهندسی

 •   h.r.najafi[at]birjand.ac.ir

دکتر سید یوسف احمدی بروغنی

  دکتر سید یوسف احمدی بروغنی

1381تا1383


 •   دانشکده مهندسی -گروه مهندسی مکانیک

 •   syahmadi(at)birjand.ac.ir

  دکتر خلیل خلیلی

  دکتر خلیل خلیلی

1379تا1381


 •   دانشکده مهندسی -گروه مهندسی مکانیک

 •   kkhalili[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۱۶۶۶