مدیر گروه و مدیران پیشین

احمد آریافر

  احمد آریافر

  مدیر گروه معدن


  •   دانشیار

  •   دانشکده مهندسی

  •   گروه معدن

تعداد بازدید:۹۵۶