مدیر گروه و مدیران پیشین

جواد خادم

  جواد خادم

  مدیر گروه مکانیک


  •   دانشیار

  •   دانشکده مهندسی

  •   گروه مکانیک

تعداد بازدید:۱۳۹۷