مسئولین

مهدی ناصری

  مهدی ناصری

  رییس دانشکده مهندسی


  •   استادیار

  •   دانشکده مهندسی

  •   گروه مهندسی عمران

محسن خطیبی نیا

  محسن خطیبی نیا

  معاون آموزشی دانشکده مهندسی


  •   دانشیار

  •   دانشکده مهندسی

  •   گروه مهندسی عمران

محمد مسینایی

  محمد مسینایی

  مسئول پژوهشی دانشکده مهندسی


  •   دانشیار

  •   دانشکده مهندسی

  •   گروه معدن

تعداد بازدید:۲۱۹۷