کارکنان

حسن بصیرانی مقدم 

  حسن بصیرانی مقدم

کارشناس مسئول آزمایشگاه های عمران-کارشناس گروه عمران

 •   دانشکده مهندسی

 •   C

 •   32320552

 •   h.basirani[at] birjand.ac.ir

سمیه تقی زاده

  سمیه تقی زاده

اداره دبیرخانه


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   05632202049-450

حمیدرضا رمضانی

  حمیدرضا رمضانی

مسئول دفتر ریاست دانشکده-امین اموال دانشکده مهندسی


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   05632202049-333

 •   ramazanihamidreza[at]yahoo.com

حسن ضیا 

  حسن ضیا

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   05632202301-582

حسین عرفانی 

  حسین عرفانی

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   05632202301-494

اسعد فضلی نژاد 

  اسعد فضلی نژاد

کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

سیده نرجس لبافی 

  سیده نرجس لبافی

کارشناس گروه مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   05632202049-530

طاهره مجنونی

  طاهره مجنونی

کارشناس گروه معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   05632202049-526

طاهره معزی فر

  طاهره معزی فر

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   05632202301-448

اسدا... مودی 

  اسدا... مودی

کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   C

جواد موذن 

  جواد موذن

امور عمومی


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   05632202049-514

طیبه هاشمی مقدم 

  طیبه هاشمی مقدم

کارشناس پژوهشی دانشکده-کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   05632202301-420

تعداد بازدید:۲۷۹۵