کارکنان

حسن بصیرانی مقدم 

  حسن بصیرانی مقدم

کارشناس مسئول آزمایشگاه های عمران-کارشناس گروه عمران

 •   دانشکده مهندسی

 •   C

 •   32320552

 •   h.basirani[at] birjand.ac.ir

سمیه تقی زاده

  سمیه تقی زاده

اداره دبیرخانه


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   05632202049-450

حمیدرضا رمضانی

  حمیدرضا رمضانی

مسئول دفتر ریاست دانشکده-امین اموال دانشکده مهندسی


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   05632202049-333

 •   ramazanihamidreza[at]yahoo.com

حسن ضیا 

  حسن ضیا

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   05632202301-582

حسین عرفانی 

  حسین عرفانی

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   05632202301-494

اسعد فضلی نژاد 

  اسعد فضلی نژاد

کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

سیده نرجس لبافی 

  سیده نرجس لبافی

کارشناس گروه مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   05632202049-530

طاهره مجنونی

  طاهره مجنونی

کارشناس گروه معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   05632202049-526

طاهره معزی فر

  طاهره معزی فر

کارشناس آموزشی معدن


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   05632202301-448

اسدا... مودی 

  اسدا... مودی

کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   C

جواد موذن 

  جواد موذن

امور عمومی


 •   دانشکده مهندسی

 •   A

 •   05632202049-514

طیبه هاشمی مقدم 

  طیبه هاشمی مقدم

کارشناس پژوهشی دانشکده-کارشناس آموزشی مکانیک


 •   دانشکده مهندسی

 •   B

 •   05632202301-420

محمودرضا تولا 

  محمودرضا تولا

کارشناس آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   m-tavala[at]yahoo.com

جواد حسین پور 

  جواد حسین پور

مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   211 A , B

 •   05632202049-431

حمیدرضا خاقانی 

  حمیدرضا خاقانی

کارشناس ارشد آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   214 A , B

 •   hkhaghani[at]gmail.com

محمدحسین خسروی 

  محمدحسین خسروی

کارشناس ارشد آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   284

 •   05632202049-513

 •   mohokhosravi[at]yahoo.com

سلمان رفیعی 

  سلمان رفیعی

کارشناس امور آموزشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   282

 •   05632202049-465 و 508

 •   rafiei166[at]birjand.ac.ir

سعیده فدایی 

  سعیده فدایی

اداره دبیرخانه دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   291

 •   05632202049-563

جواد فولادی 

  جواد فولادی

مسئول دفتر دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   291

 •   05632202049-563

خسرو قلمی 

  خسرو قلمی

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق - الکترونیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   110 A , B

 •   05632202049-457

مریم مالکی 

  مریم مالکی

کارشناس امور آموزشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   282

 •   05632202049-502

 •   m.maleki[at]birjand.ac.ir

زهرا مالکی فرد 

  زهرا مالکی فرد

کارشناس امور پژوهشی دانشکده


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   286

 •   05632202049-510

محسن محبوب 

  محسن محبوب

کارشناس گروه برق - الکترونیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   282

 •   05632202049-508

سیدحسین موسوی

  سیدحسین موسوی

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق - الکترونیک


 •   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 •   110 C

 •   05632202049-457

تعداد بازدید:۳۲۲۶