اولین کنفرانس ملی فرهنگ سایبری و تغییرات اجتماعی

تاریخ برگزاری : ۱۶ دی ۱۳۹۹ سایر همایش ها