۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
اسداللهحیدرنیاحوزه ریاست/مدیریت حراستانتظامات102531021025
حسنامیرابادی زادهدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومیانجام وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی32232254055
علیصفوی نژادمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیبایگان مالی412631024126
مهدیدادرانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیبایگانی313131023131
جوادحسن زادهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیبایگانی313231023132
مجیدیزدان پناهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوستربیت بدنی و امور خوابگاه ها22-
اسماعیلصباغیمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیتعمیرگاه نقلیه423431024234
محمدحسنکاوه بیرجندیپردیس علوم پایهتلفنخانه660631026606
محمدحسینصالحیمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانیتکنیسین برق431831024318
حسیننخعی شاه محمودمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیجعمدار412831024128
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰