۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
علیرضاآتش فرازپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریتکنسین شبکه
عاطفهآجری آیسکپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی627
محمدباقرآخوندیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی535
فرهادآذرمی آتاجانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی341
حسن رضاآرامجوپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیرئیس اداره امور عمومی5720
راضیهآرزومندان مفردپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه آموزشی جغرافیاکارشناس گروه آموزشی جغرافیا488
سمیهآرمان مقدمپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس رفاه دانشجویان
کاظمآرمینپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریکارشناس برنامه نویس سیستم2933
احمدآریافرپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیات علمی477
مهدیآزادمهرپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتمکانیسین
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸