۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
بی بی فاطمهتهامیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه39332202477
فاطمهتهامیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه5140
مهدیتورانیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/گروه برقعضو هیات علمی32732001
محمودرضاتولاپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریمعاون مدیر2902
منیرهتوکلیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه آموزشی ادبیات فارسیکارشناس گروه آموزشی ادبیات فارسی53032202134
مریمتوکلی انارانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره رفاه دانشجوییکارشناس مسئول خدمات دانشجویی26732254049
مرضیهثاقب جوپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی6919
علیثقه الاسلامیپردیس شوکت آباد/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه تربیت بدنی و علوم ورزشیعضو هیات علمی22332202042
مجیدجامی الاحمدیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی280
علیرضاجانفداپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی372
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸