۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
منصورابراهیمیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/اداره امور عمومیبایگان557
محموددرستکارپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتتعمیرکار وسایط نقلیه358
سیدمجیدخاتمیپردیس شهدا/دانشکده هنرتلفنچی201
محمدحسنکاوه بیرجندیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/اداره امور عمومیتلفنچی101
علیرضابذرافشان تنهاپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره تعمیرات و نگهداریتکنسین تاسیسات449
علیرضاآتش فرازپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریتکنسین شبکه
محمدعلیجهدیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتتکنیسین برق646
محمدحسینصالحیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتتکنیسین برق4318
فاطمهرخشانی مقدمپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابحسابدار4118
صدیقهخالصیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیحسابدار4115
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸