۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
فاطمهتهامیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه5140
سیدعلیحسینیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره دبیرخانهرئیس اداره دبیرخانه21832202517
مریمیعقوب زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابرئیس اداره دریافت وپرداخت و تنظیم حساب4116
سیدمحمدزجاجیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالی/اداره رسیدگی به اسنادرئیس اداره رسیدگی به اسناد4119
محمد رضاشورستانیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساترئیس اداره ساختمان و تاسیسات4312
سیده زهراحسینیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشی/اداره پذیرش و ثبت نامرئیس اداره پذیرش و ثبت نام347
سپیدهسالاریپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره کارگزینی و رفاهرئیس اداره کارگزینی و رفاه4213
نرگساسداللهیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت برنامه بودجه و تشکیلات/گروه برنامه و بودجهرئیس گروه برنامه و بودجه147
زلالهبیژنیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت برنامه بودجه و تشکیلات/گروه تشکیلات و تحول اداریرئیس گروه تشکیلات و تحول اداری14732202043
رویاموحدیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت امور اجتماعی/گروه مطالعات و امور برنامه ریزی اجتماعیرئیس گروه مطالعات و امور برنامه ریزی اجتماعی5714
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸