۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
زهراکارگرمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیدبیرخانه310231243124
آسیهمحتشمیمعاونت دانشجویی/دفتر رییسدبیرخانه310250105010
سمیهجمالیمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیدبیرخانه مدیریت فرهنگی و اجتماعی310257175717
محمدرضاخالقی القارپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجوییدرودگر389
عاطفهنخعیپردیس شهدا/دانشکده هنردفتر مجله310271127112
محسناردشیریپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم ورزشیرئیس اداره امور عمومی310269076907
جوادآشوریپردیس علوم رفتاری/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیرئیس اداره امور عمومی310268076807
حاجیبابائی مقدمپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس اداره امور عمومی310261076107
احمدعلیقانونیپردیس شهدا/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/اداره امور عمومیرئیس اداره امور عمومی3222717532227225
محمدحسنمانده گارپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/اداره امور عمومیرئیس اداره امور عمومی229
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹