۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۰۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکس
انسیهکریم پورفردپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه آموزشی مرتع و آبخیز داریکارشناس مرتع و آبخیزداری
اکبرشایان سرشتپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیات علمی310262386238
بتولشاعرمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس امور فرهنگی310210991099
بتولمیرزائیمعاونت دانشجویی/کمیسیون موارد خاصکارشناس کمیسیون موارد خاص310255305530
بتولمهربانپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس امور دانشجویی32254049
برات الهعباسی حاجی آبادپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/حوزه معاونت پژوهشی و فناوریخدماتی آزمایشگاه مرکزی399
بهزادامیدی کاشانیپردیس فنی/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی310264376437
بهنازبهفروزپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی32254049
بی بی فاطمهتهامیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره تغذیهرئیس اداره تغذیه32202477393
بی بی زهرامیرعباسیمعاونت مالی-اداری/مدیریت امور مالیمسئول دفتر ریاست310241134113
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹