۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
مهدیآزادمهرحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی/اداره ساختمان و تاسیساتمکانیسین
حسنبراتیحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32254070
بهنازبهفروزحوزه معاونت دانشجویی/مدیریت امور دانشجویی/اداره امور خوابگاههاکارشناس خدمات دانشجویی32254049
علی اکبربیدختیحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32430304
فرحجلیلیدانشکده علوم/گروه آموزشی زمین شناسیکارشناس گروه آموزشی زمین شناسی
جوادچاپاری افینمدیریت امور فرهنگی/اداره امور فرهنگیکارشناس سمعی و بصری
مهدیچهاردهیحوزه ریاست/مدیریت حراستنگهبان32430304
محمدحاجی آبادیدانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه32253680
سیدمهدیحسینیحوزه ریاست/گزینشمدیر هسته گزینش32202170
محمدحقیقتآموزشکده کشاورزی سربیشه/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۸