۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۷۴۱ تا ۷۴۹ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
کیهان دختکریمی شهریپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی283
گنجیفاطمهمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهواحد آموزش.وصل شدن کارتخوان5218
یاسرحسین پورمعاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت2942
یاسمنشمشیرگرانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه علوم دامیعضو هیات علمی342-240
یاسینهلال بیگیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس خاکشناسی وحاصلخیزی خاک323
یدالهواقعیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه آمارعضو هیات علمی249
یعقوبعمادیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/اداره امور عمومینگهبان277
یوسفرمضانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی276
یوسفخانی نژادپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/مدیریت حراستمسئول انتظامات140
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸