۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
ابراهیمامیرآبادی زادهپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیامین اموال241
حسیننخعی شاه محمودپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیامین اموال4128
هادینوروزیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیامین اموال313
حسینامینی نسبپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنیانباردار569
سعیدمظفرنیاپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیانباردار4217
رضاملائیپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدماتانباردار248
حسنامیرابادی زادهدانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومیانجام وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی32232254055
علیرضانخعیپردیس شوکت آباد/دانشکده علوم/گروه آموزشی شیمیانجام وظایف کارشناس گروه آموزشی شیمی312
عزیزهاحراری مقدم درمیانپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیاپراتور رایانه657
علیصفوی نژادپردیس شوکت آباد/حوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیایگان اسناد4126
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸