۱۱۸ دانشگاه بیرجند

  • پیش شماره شهرستان بیرجند: 056
  • مرکز تلفن سازمان مرکزی و پردیس مهندسی: 51-32202049
  • مرکز تلفن  پردیس علوم پایه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم ورزشی، امور فرهنگی، امور خوابگاه ها، تغذیه و کتابخانه:  2-32202301
  • مرکز تلفن پردیس امیرآباد: 45-32254041

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن مستقیمداخلی VOIPداخلی آنالوگفکسایمیل
رضاناصری مهموئیپردیس علوم پایه/دانشکده علو پایه/گروه زمین شناسیکارشناس آموزشی310267016701--*
حسینفضائلی مقیمیپردیس علوم پایه/دانشکده علوم ریاضی و آمار/گروه ریاضیعضو هیات علمی310267606760--,h_fazaelim[AT]yahoo.com
سید مهدیحسینیحوزه ریاست/دفتر ریاستدفتر ریاست310211061106---
علیرضاصمد زادهحوزه ریاست/دفتر ریاستدفتر ریاست310211051105---
محسنفرشادحوزه ریاست/دفتر ریاسترییس دفتر ریاست دانشگاه310211071107-32202009-
منصورمسگرانیحوزه ریاست/دفتر ریاستمسئول دفتر ریاست دانشگاه310210001000-32202009-
محمدقاسمی گلمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمدیر فناوری اطلاعات310229012901---
محمودرضاتولامعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعاتمعاون مدیر فناوری اطلاعات310229022902---
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخکارشناس گروه310261106110---
ابراهیماحمدیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقکارشناس گروه310261106110---
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۵۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۹