خبرنامه دانشگاه بیرجند

تعداد بازدید:۱۱۸۷۳

 

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- شهریور 1398

شانزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- اردیبهشت 1399

  دانلود

>

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- شهریور 1398

پانزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- فروردین 1399

  دانلود

 

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- شهریور 1398

چهاردهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- اسفند 1398

  دانلود

 

 

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- شهریور 1398

سیزدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- بهمن 1398

  دانلود

 

 

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- شهریور 1398

دوازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- دی 1398

  دانلود

 

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- شهریور 1398

یازدهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- آذر 1398

  دانلود

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- شهریور 1398

دهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- آبان 1398

  دانلود

 

هشتمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- شهریور 1398

 نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- مهر 1398

  دانلود


>

>

هشتمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- شهریور 1398

 هشتمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- شهریور 1398

  دانلود


>

هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- مرداد 1398

 هفتمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- مرداد 1398

  دانلود


ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- اردیبهشت 1398

  ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- تیر 1398

  دانلود


چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- اردیبهشت 1398

  پنجمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- خرداد 1398

  دانلود


چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- اردیبهشت 1398

  چهارمین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- اردیبهشت 1398

  دانلود


سومین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- بهمن 1398

  سومین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- فروردین 1398

  دانلود


دومین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- اسفند 1397

  دومین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- اسفند 1397

  دانلود


اولین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- بهمن 1397

  اولین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- بهمن 1397

  دانلود