گروه الکترونیک

 امیر زلتی

  محمد سروری

  مدیر گروه


  •   استادیار

  •   دانشکده فنی فردوس - گروه برق

  •   دانشکده فنی فردوس - گروه برق

  •   mohamad.soruri@yahoo.com

  •   www.cv.birjand.ac.ir/sorori

تعداد بازدید:۱۳۶۹