زمان مصاحبه به پایان رسیده است. لطفاً تلفن های سازمان را اشغال نکنید. ضمناً نتایج از طریق سازمان سنجش اموزش کشور اعلام خواهد شد.