رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۳۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علومزمین شناسیعلوم زمین-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیکارشناسی ارشد
علومزمین شناسیچینه نگاری و دیرینه شناسیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیادبیاتزبان و ادبیات فارسی-ادبیات رواییکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی روستاییکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجغرافیاجغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی روستایی-مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشد
ادبیات و علوم انسانیجغرافیامخاطرات محیطیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷